Giới thiệu‎ > ‎

Cơ cấu tổ chức

Nhà trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của điều lệ trường mầm non.

a) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng(Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường dân lập, tư thục, Hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng khác trong nhà trường);

b) Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng;

c) Có các tổ chức chính trị - xã hội: Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác.


Trang con (1): Danh sách giáo viên
Comments